Setmanari Sóller

135
anys

El Govern aprova el decret de creació de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics

35015
29-11-2019

El Govern ha fet una passa més perquè l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics sigui una realitat. Aquest divendres el Consell de Govern ha aprovat el decret que permetrà la creació d’aquest nou òrgan. L’Oficina vetlarà perquè els drets lingüístics siguin respectats. Diversos tractats internacionals reconeixen els drets lingüístics i la necessitat de garantir-los i és amb aquest esperit que s’impulsa l’Oficina. Així mateix, altres administracions ja s’han proveït d’aquest instrument. Catalunya, el País Valencià, el País Basc, Gal·les o el Quebec són alguns exemples de territoris en els quals s’ha implantat un organisme amb funcions similars

L’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics estarà adscrita a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca a través de la Direcció General de Política Lingüística. A més d’actuar en l’àmbit de l’Administració autonòmica, que li és propi, l’Oficina pot intervenir per les actuacions d’altres administracions públiques amb seu a les Illes Balears o per les de subjectes privats que vulnerin els drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears. En aquest cas, la funció de l’Oficina és intercedir entre la persona que presenta la reclamació o el suggeriment i la part que ha originat els fets.

Els drets lingüístics a què fa referència aquest decret són els que emparen i protegeixen l’ús de les llengües oficials reconegudes per l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

Algunes de les funcions de l’Oficina seran recollir i tramitar reclamacions sobre vulneració de drets lingüístics, atendre les consultes que es formulin en aquest àmbit, difondre informació, col·laborar amb els òrgans o ens dependents de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que hagin estat objecte de reclamacions, proposar mesures normatives o oferir recursos i assessorament a entitats públiques i privades.

L’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics pot actuar d’ofici o a sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica. Quan l’Oficina tengui coneixement d’un fet que pugui vulnerar drets lingüístics, pot actuar d’ofici i posar-se en contacte amb l’òrgan o ens de l’Administració o amb la persona física o jurídica implicats.

Més concretament, l’Oficina té assignades les funcions següents:

a) Recollir i tramitar les reclamacions sobre vulneració de drets lingüístics i els suggeriments relacionats amb la tutela d’aquests drets.
b) Atendre les consultes formulades respecte dels drets lingüístics i la normativa que els empara.
c) Difondre informació sobre els drets lingüístics i la necessitat de garantir-los.
d) Col·laborar amb els òrgans o ens dependents de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que han estat objecte de reclamacions i suggeriments a fi de garantir els drets dels parlants, evitar que es reprodueixin situacions de vulneració d’aquests drets i millorar l’atenció lingüística dels serveis públics.
e) Fer les propostes de mesures normatives que es considerin necessàries per garantir els drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears.
f) Col·laborar amb els òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears competents en matèria de protecció dels drets dels consumidors i usuaris.
g) Afavorir, a través d’assessorament i recursos, la cooperació o col·laboració amb institucions, organismes i entitats de caràcter públic i privat en matèria de garantia de drets lingüístics.

El decret preveu que mentre es posa en marxa l’Oficina, la Direcció General de Política Lingüística atendrà amb els recursos de què disposa les reclamacions, els suggeriments i les consultes que rebi.

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.

Comenta

* Camps obligatoris