Setmanari Sóller

134
anys

Educació crea la Taula de Diàleg Permanent amb els Directors dels Centres Educatius de Balears

4458

Les propostes no són preceptives ni vinculants per a la Conselleria d'Educació i Universitat ni tenen caràcter executiu.

12-07-2016

La Conselleria d'Educació i Universitat ha considerat necessària, una vegada recuperada la composició inicial del Consell Escolar i engegada la Taula de Diàleg Permanent amb Pares i Mares de l'Alumnat de Balears, la creació de la Taula de Diàleg Permanent amb els Directors dels Centres Educatius de les Illes Balears.


La Taula de Directors constitueix com un òrgan col·legiat de consulta no preceptiva i de debat sense funcions decisòries, d'estudi i de seguiment dels assumptes que afecten qüestions pròpies del sistema educatiu de les Illes Balears, específicament els referits a la millora de l'equitat i qualitat educatives i a tot allò que incideix en el model d'adreça escolar i en el bon funcionament dels centres. 

Objectius de la Taula
Aquesta Taula té com a objectius:

 • Estudiar, debatre i fer propostes sobre els avantprojectes i els projectes de disposicions normatives rellevants per a la millora dels processos educatius, per al model de funció directiva i per al bon funcionament dels centres que, en matèria educativa, elabori la Conselleria d'Educació i Universitat.
 • Fer el seguiment i proposar iniciatives orientades a la millora del sistema educatiu de les Illes Balears.
 • Proposar l'adopció de mesures per millorar la qualitat de l'educació i fer el seu seguiment.

Les propostes no són preceptives ni vinculants per a la Conselleria d'Educació i Universitat ni tenen caràcter executiu.

Les funcions de la Taula
Les funcions de la Taula de Diàleg Permanent amb els Directors dels Centres Educatius de les Illes Balears són:

 • Emetre informes facultatius i no vinculants en relació amb els projectes de disposicions normatives sobre adreça escolar, funcionament dels centres i de caràcter general que elabori la Conselleria d'Educació i Universitat en matèria educativa, a petició de la direcció general encarregada de la tramitació de l'expedient.
 • Fer un seguiment dels assumptes que afecten l'adreça escolar i el funcionament dels centres i del conjunt de l'àmbit educatiu de les Illes Balears i fer propostes a la Conselleria d'Educació i Universitat.
 • Analitzar l'estat del sistema educatiu i fer propostes per millorar-ho.


Reunions de Taula

 • La Taula s'ha de reunir en sessió ordinària una vegada cada trimestre durant el curs escolar i, en sessió extraordinària, quan ho estimi oportú el president o un terç dels membres de la Taula.
 • Les reunions s'han de convocar en horaris que facilitin l'assistència dels membres.
 • Els membres de la Taula no percebran cap quantitat econòmica per dur a terme la seva tasca, excepte les indemnitzacions que, si escau, els corresponguin com a funcionaris, d'acord amb la normativa vigent.

Composició de la Mesa de Directors

La Mesa de Diàleg Permanent amb els Directors dels Centres Educatius de les Illes Balears està constituïda per les persones següents:

 • El titular de la Conselleria d’Educació i Universitat, o la persona en qui delegui, que actua com a president.
 • El titular de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, o la persona en qui delegui, que actua com a vicepresident.
 • El titular de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, o la persona en qui delegui.
 • El titular de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, o la persona en qui delegui.
 • El titular de la Direcció General de Personal Docent, o la persona en qui delegui.
 • Un membre de cadascuna de les associacions d’associacions i federacions de directors de centres educatius públics d’educació infantil i primària, educació secundària i centres d’adults de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears legalment constituïdes.
 • Un director de centre educatiu privat concertat per cadascuna de les tres entitats patronals més representatives que formen part de la Mesa de l’Ensenyament Privat Concertat i d’Educació Especial.
 • Un director de centre educatiu privat concertat per les Cooperatives d’ensenyament representades a la Mesa de l’Ensenyament Privat Concertat i d’Educació Especial.
 • Dues persones de prestigi reconegut en el món educatiu, nomenades pel president de la Mesa a proposta dels membres de la mesa d’entre les candidatures proposades i avalades per un terç dels membres de la Mesa, entre exdirectors de centres educatius. Es nomenaran per a un período de 2 anys.
 • Un membre, funcionari de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, nomenat pel titular d’aquesta Direcció General, que actua com a secretari, amb veu i sense vot.

COMENTARIS

De moment no hi ha comentaris.

Comenta

* Camps obligatoris